• Obec založená při Návesním potoce (dnes již téměř neexistuje), který za obcí ústí do Zlatotoku, vzdálená sedm kilometrů jihovýchodně od Přelouče, nese jméno Bezděkov. O nejstarším osídlení svědčí archeologické nálezy - kamenné mlaty, nalezené v roce 1878, mince nalezené v roce 1894 a hroby skrčenců objevené v roce 1895 a další.        

  Obec Bezděkov má jméno podle hlavy rodu, který se zde usadil, podle Bezděka, podobně jako mnoho jiných osad po celé naší republice.         

  Nejstarší písemná zpráva o obci Bezděkov je z roku 1441, kdy biskupství Olomoucké prodává zboží Jezbořické a sice Jezbořice, Bezděkov, Barchov, Opočen, Opočínek, Lány na Důlku a Crkaň, tak jak je do té doby držel Jindřich Lacenbok z Chlumu, Mikuláši Bochovcovi z Bochova. Nad tím to zbožím později vládl Mikulášův syn Štěpán, který je převedl na svého bratra Zbyňka, od něhož je převzal Jindřich, kníže Minsterberský. Ten je v roce 1488 prodal Václavu z Nestájova a z Žehušic, který je roku 1491 prodal Vilémovi z Pernštejna.        

  Tak byla obec Bezděkov v roce 1491 připojena k panství Pardubickému, od něhož již nebyla odtržena. Dle pardubického urbáře z roku 1494 bylo v obci 13 osadníků, z nichž tři měli od panství pronajaty rybníčky k chování ryb.        

  Poblíž Bezděkova bývala osada Crkaň, která však kolem roku 1488 byla pustá. Pozemky z této obce byly pronajímány bezděkovským občanům na pastvu dobytka a obdělávání polí. Na části pozemků nechal Vilém z Pernštejna vybudovat rybník Crkaňský.        

  I když po třicetileté válce zůstal v obci Bezděkov jeden grunt spálený a pustý, byl znovu záhy obsazen a v Tereziánském katastru se opět uvádí 13 hospodářů a navíc dva domy bez polnosti. Dobře se dařilo lnu, konopí a prosu, a rozšířeno zde bylo dobytkářství.        

  V obci Bezděkov bývala panská krčma s masným krámem, kterou v roce 1549 Jaroslav z Pernštejna popustil obci Pardubické, když si stěžovala, že jen málo krčem bere pivo z Pardubic. Bývala to stará zájezdní hospoda postavená ze dřeva, až do roku 1887 neomítnuta. Zbořena byla v roce 1928.      

 •  

  školy v místě. I když se podařilo získat povolení k vyučování a do obce přišel učitel, trvalo několik let, než bylo přikročeno ke stavbě školy. Ta se začala v roce 1851 a do té doby se učilo v různých domech, naposledy v obecním domku. Škola byla postavena, ale již kolem roku 1880 se zjistilo, že nevyhovuje, a proto bylo rozhodnuto postavit školu novou. Těsně před dokončením stavby schválilo obecní zastupitelstvo, aby do věže školy byly zasazeny hodiny. A tak byl Bezděkov jedinou obcí v okrese, kde na škole byly hodiny. Jejich uvedení do chodu bylo spojeno s místní slavností, střílelo se z hmoždířů a ten den se nekonalo vyučování. V lednu 1884 se začalo vyučovat v nové školní budově.