Základní údaje

Název

Obec Bezděkov

 IČ

00 27 33 25

 ID datové schránky

jq7bv4w

Organizační struktura

Obec Bezděkov je spravována zastupitelstvem obce, které má 6 členů, dalšími orgány obce Bezděkov je starosta obce a obecní úřad, v jehož čele stojí starosta obce.

Obec Bezděkov

 

Kontaktní spojení

Obecní úřad Bezděkov

Bezděkov 60

Přelouč 535 01

Telefon: 608 247 061 

Email: oubezdekov@centrum.cz

Web: www.obecbezdekov.cz

IČO: 00 27 33 25

DIČ: Obec není plátcem DPH.

Číslo účtu: 1205475389/0800

ID datové schránky: jq7bv4w

 

 Adresa sídla úřadu k doručování poštovních zásilek

Obecní úřad Bezděkov
Bezděkov 60
535 01 Přelouč

 Adresa sídla úřadu pro osobní návštěvu

Obecní úřad Bezděkov
Bezděkov 60
535 01 Přelouč

 Úřední hodiny

pondělí - pátek 8:00 - 12:00
čtvrtek 18:00 - 19:00

 Telefonní čísla

Tel: +420 608 247 061 - obecní úřad, podatelna

Tel: +420 608 524 548 - starosta obce

Tel: +420 723 582 800 - místostarosta obce

 Čísla faxu

Fax není využíván.

 Adresa internetové stránky

www.obecbezdekov.cz

Elektronická podatelna

 Další elektronické adresy

Emailová adresa podatelny obce - oubezdekov@centrum.cz

Dokumenty
Žádosti o informace

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají

Kdo může o informaci požádat - o informaci může žádat každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč o informaci žádá
Kdo informaci poskytne - kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)
Kdy informaci neposkytne - je-li požadovaná informace označena za utajovanou skutečnost - jde-li informace vypovídající o osobnosti a soukromí fyzické osoby (národnost, rasový původ, náboženské zaměření, členství v politických stranách a hnutí, o její trestné činnosti, zdraví, majetkových poměrech atd.) - pokud je požadovaná informace označena za obchodní tajemství - jde-li o informace o probíhajícím trestním řízení - pokud se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům toho, kdo je o informaci požádán
Jak se o informaci žádá - ústně, tj. osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení - písemně, není-li např. na ústně podanou žádost informace poskytnuta, nebo není-li informace z pohledu žadatele dostatečná
Co musí písemná žádost obsahovat - musí z ní být zřejmé, komu je žádost určena, o jakou informaci se žádá a kdo ji činí - neobsahuje-li žádost uvedené údaje, nebude vyřízena (žádost se odloží). Ze žádosti by měly být patrné tyto informace o žadateli: jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu. Neobsahuje-li žádost tyto údaje a zároveň jsou údaje potřeba k vyřízení žádosti o informaci, žádost se poté odloží a do sedmi dnů se žadateli zašle výzva k doplnění informací.

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
- do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

Jaký bude postup povinného orgánu - je-li žádost nesrozumitelná, vyzve žadatele o její upřesnění. Nebude-li upřesněna do 30 dnů, rozhodne o odmítnutí žádosti - pokud informace nespadá do jeho působnosti, žádost odloží a toto sdělí žadateli do tří dnů - pokud žádost splňuje všechny náležitosti, poskytne požadovanou informaci nejpozději do 30 dnů ( od 1. 1. 2001 do 15 dnů)
Co když orgán žádosti nevyhoví - pokud povinný orgán, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele - jestliže bude povinný orgán nečinný (nepodá požadovanou informaci, ani nevydá rozhodnutí) má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým informaci odepřel - proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení
Komu se odvolání posílá - odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo takové rozhodnutí měl vydal
Kdo o odvolání rozhodne - o odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal. Jde-li o rozhodnutí obecního úřadu ve věcech samostatné působnosti obce, rozhoduje o odvolání obecní rada (kde není rada rozhoduje zastupitelstvo obce) - ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal - proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

Opravné prostředky :

Opravné prostředky proti rozhodnutí, vydaným Obecním úřadem se podávají ve lhůtách a způsobem stanoveným zvláštními předpisy ( např. zák. č. 71/1967 Sb., o správním řízení) Ve vydaných správních rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které v konkrétním případě stanoví postup odvolatele při podání odvolání.

Proti rozhodnutí obecního úřadu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti ( t.j. jestliže obecní úřad neposkytl informaci či nevydal rozhodnutí podle § 15 odst. 1 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím). Podané odvolání se doručuje poštou nebo osobně na obecní úřad Oldřiš. Odvolací orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem. Proti rozhodnutí o odvolání se nelze dále odvolat. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci je přezkoumatelné soudem podle zvláštního zákona. ( Občanský soudní řád - zákon č. 99/1963 Sb.,ve znění pozdějších předpisů).

Formuláře :

Formulář pro odvolání

Úhrady za poskytování informací

hodina práce (účtuje se každých započatých 30min.)   -  bez polatku

fotokopie nebo výtisk z tiskárny (formát A4)  -  bez poplatku

ostatní náklady  -  dle skutečně vynaložených nákladů

Odpovědi na žádosti podle zákona 106/1999 Sb.

Odpověď na žádost dle z .106/1999 Sb. - Vyvěšeno: 28.8.2019

Příjem žádostí a ostatních podání

 Adresa pro doručování žádostí a dokumentů v analogové podobě

Obecní úřad Bezděkov
Bezděkov č.p. 60
535 01 Přelouč

 Úřední hodiny podatelny

pondělí - pátek   8:00 - 12:00
čtvrtek 18:00 - 19:00

 Telefonní čísla podatelny

 +420 608 247 061 - obecní úřad, podatelna

 Elektronická adresa podatelny pro doručování žádostí a dokumentů v digitální podobě

oubezdekov@centrum.cz
Celková maximální velikost datové zprávy, zaslané formou e-mailu, by neměla překročit 10 MB.

E-podatelna

 Identifikátor datové schránky

 jq7bv4w

 Přehled datových formátů dokumentů obsažených v datové zprávě v digitální podobě, včetně technických, popřípadě jiných parametrů

Podle § 64 odst. 1 archivního zákona je povinnost přijímat dokumenty alespoň v datových formátech stanovených jako výstupní formáty podle vyhlášky č. 259/2012 Sb., nebo v datových formátech, které jsou výstupem z autorizované konverze dokumentů.

Statické textové dokumenty a statické kombinované textové a obrazové dokumenty:

 • PDF, verze 1.7 a vyšší,
 • PDF/A, ISO 19005,
 • TXT,
 • RTF,
 • DOC, dokument ve formátu textového editoru Microsoft Word verze 6.0 a vyšší,
 • DOCX, dokument ve formátu textového editoru Microsoft Word verze 6.0 a vyšší,
 • XLS/XLSX,
 • ZFO (datový formát ZFO je určen pouze pro účely zpracování technologickými datovými schránkami).

Statické obrazové dokumenty:

 • PNG, ISO/IEC 15948,
 • TIF/TIFF, revize 6 - nekomprimovaný,
 • JPG/JPEG/JFIF, ISO/IEC 10918.

Dynamické obrazové dokumenty:

 • MPEG-2, ISO/IEC 13818,
 • MPEG-1, ISO/IEC 11172,
 • GIF.

Zvukové dokumenty:

 • MPEG-1 Audio Layer II nebo MPEG-2 Audio Layer II (MP2),
 • MPEG-1 Audio Layer III nebo MPEG-2 Audio Layer III (MP3),
 • WAV, PCM.

Databáze:

 • XML, kde součástí předávaného dokumentu v datovém formátu XML nebo Document Type Definition (DTD).

 Přehled datových formátů dokumentů obsažených v datové zprávě v digitální podobě, včetně technických, popřípadě jiných parametrů

Pokud datová zpráva obsahuje chybný datový formát nebo počítačový program, jenž je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných původcem, nemůže být datová zpráva přijata.

Informace o této skutečnosti nemusí být odesílateli doručena z důvodu zachycení zprávy ochrannými prvky, jež jsou součástí připojení původce k internetu.

 Důsledky vad dokumentů podle § 4 odst. 2 a 3. SSV.

Mezi tyto vady patří neúplnost datové zprávy, nečitelnost datové zprávy, nemožnost zobrazit jednotlivé komponenty uživatelsky vnímatelným způsobem, neshoda deklarovaného datového formátu s deklarovaným anebo neshoda datového formátu s formáty, ve kterých obecní úřad přijímá dokumenty v digitální podobě.

O případných zjištěných vadách podání bude podatel informován a bude mu poskytnuta přiměřená lhůta k jejich odstranění.